EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Podsumowanie roku 2011 i plany na przyszłość - komentarz Zarządu
Data 2011-12-29


Zarząd EKO EXPORT SA podsumowuje udany dla Spółki rok 2011 oraz przedstawia zamierzenia na lata następne - dalszą modernizacje zakładu, inwestycje na rynkach wschodnich i plany wypłaty dywidendy.


Podsumowanie roku 2011 r. oraz plany na rok 2012 i lata następne

Szanowni Państwo,

koniec roku to czas sprzyjający podsumowaniom i jednocześnie odpowiednia chwila na przedstawienie planów na przyszłość. Za nami kolejny rok wytężonej pracy, przed nami - lata następne. 

Długoterminowe zapewnienie dostępu do surowca

Największym sukcesem firmy w mijającym roku było pierwsze w historii podpisanie wieloletnich kontraktów na dostawy mokrej i suchej mikrosfery z dwoma Partnerami z Europy Wschodniej.

Kontrakty te do końca roku zostały całkowicie zrealizowane, co więcej - otrzymaliśmy dodatkowe ilości surowca, w tym mikrosferę białą i przewidujemy, że nie jest to koniec miłych zaskoczeń. Akcje EKO EXPORT, które nasi Partnerzy kupili za symboliczne kwoty, przyniosły nam już pierwsze wymierne korzyści. Jestem przekonany, że jest to dopiero początek bardzo interesującej, korzystnej dla wszystkich stron współpracy.

Kolejną dobrą informacją było podpisanie umowy na eksploatacje laguny z mikrosferą z dużą polską grupą energetyczną na okres wieloletni (w praktyce - bezterminowo). Surowiec ten jest dla nas bardzo przydatny, ponieważ zawiera zwiększone ilości tlenku aluminium potrzebnego dla produktów mających zastosowanie w przemyśle materiałów ogniotrwałych.
Spółka rozpoczęła również bardzo obiecującą biznesowo współpracę z Partnerem w Kazachstanie w zakresie pozyskiwania złóż mikrosfery. Wedłg naszych szacunków w okolicach maja 2012 roku rozpoczną się regularne, znaczące (na poziomie szacowanym wstępnie na ok. 10 000 ton mikrosfery rocznie) dostawy surowca ze Spółki TOO Eko Sphere KZ, w której EKO EXPORT będzie dysponowało większościowym pakietem udziałów.

Realizacja zwiększonych zamówień

W tym roku podpisaliśmy pierwszy w historii Spółki wieloletni kontrakt na dostawy naszego produktu dla dużego koncernu w Europie Zachodniej.   W jego ramach jako wyłączny dostawca będziemy sprzedawali mikrosferę 150 mikronów (jedną z najtrudniejszych mikrosfer w produkcji, a zatem także jedna z najdroższych). Mikrosfera 150 mikronów jest niezbędnym elementem w produkcji aluminiowych płyt elewacyjnych dla budownictwa wysokiego w klasie niepalnej.

Podpisanie kolejnych wieloletnich kontraktów tego typu na dostawy naszych mikrosfer to nasz cel w latach 2012-2015.

W roku 2011 sprzedaż mikrosfer dla naszego bardzo znaczącego Partnera amerykańskiego była mniejsza ze względu na duże problemy branży budowlanej w USA. Pozostajemy jednakże w stałym kontakcie i według ostatnich informacji otrzymanych z USA perspektywy na rok 2012 są lepsze. Z Partnerem amerykańskim planujemy też (choć są to sprawy jeszcze odległe) wspólne działania w programie wydobycia gazu łupkowego w Polsce, nie tylko przy ewentualnych dostawach mikrosfery ale i innych produktów, których producentem jest koncern.

Niezależnie od tego posiadamy znaczące portfele zamówień także na pozostałe rodzaje mikrosfery, które w dużym stopniu pochodzą od Partnerów będących naszymi wieloletnimi odbiorcami. O najbardziej istotnych spośród nich informujemy w raportach bieżących.   

Modernizacja zakładu produkcyjnego

Przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nastąpiła modernizacja linii produkcyjnej, dzięki czemu znacznie wzrosła wydajność naszego zakładu produkcyjnego.

Do oferty handlowej Spółki wprowadzono nowy rodzaj produktu - mikrosferę 80 mikronów w bardzo korzystnej dla nas cenie. Nie znamy żadnej firmy w Europie, która może produkować tak „drobną” mikrosferę w skali przemysłowej. Proces modernizacyjny i dalsze inwestycje trwają nadal.

Te działania były możliwe dzięki temu, że w czasie kryzysu w latach 2009-2010, gdy wszyscy ograniczali wydatki, EKO EXPORT skoncentrowało się na pracach badawczo – rozwojowych. Opatentowaliśmy i wykonaliśmy nową linię mieszania mikrosfery. Stała modernizacja zakładu pozwoliła nam - po poprawie koniunktury  na rynku - zdecydowanie wyprzedzić naszych konkurentów.  

Wysokie notowania akcji

Spółka może pochwalić się wysokimi notowaniami swych akcji na warszawskiej  Giełdzie Papierów Wartościowych. EKO EXPORT S.A. należy do wąskiego grona spółek, które w omawianym okresie uzyskały najwyższy wzrost swych notowań. Pomimo pewnych sukcesów na tym polu, Zarząd nie ustaje w wysiłkach mających na celu zapewnienie dalszej tendencji wzrostowej poprzez utrzymywanie i zwiększanie dynamiki dalszego rozwoju Spółki.

Plany inwestycyjne i akwizycje na rynkach wschodnich

Nowy rok przynosi ze sobą początek zakrojonych na szeroką skalę planów inwestycyjnych na rynkach wschodnich. Podejmujemy je mając na uwadze spodziewany wzrost ich znaczenia (szczególnie jeśli chodzi o stale rosnącą cenę mikrosfery mokrej) dla Spółki. Pan Zbigniew Bokun, jako prokurent Spółki uzyskał szczególne umocowania Zarządu do prowadzenia rozmów z Partnerami z Europy Wschodniej dotyczących inwestycji Spółki w firmy zajmujące się pozyskiwaniem i suszeniem mikrosfery. Jednocześnie główni akcjonariusze, będący założycielami Spółki złożyli deklarację dotyczącą rozszerzenia składu Zarządu podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o osobę Pana Zbigniewa Bokuna jako Członka Zarządu – Dyrektora ds. Rozwoju Spółki.  

Inwestycje planujemy przeprowadzić w formie stopniowego zakupu większościowych pakietów udziałów we wschodnich firmach wydobywczych i suszących o znaczących mocach produkcyjnych. Naszym celem jest zagwarantowanie stałego dostępu do złóż mikrosfery, długoterminowe ustabilizowanie cen zakupu surowca oraz usprawnienie procesu dystrybucji, co przełoży się w dłuższej perspektywie na zwiększenie zysków Spółki.   

Udało nam się przekonać naszych Partnerów ze Wschodu, że wieloletnie umowy ze stabilnymi cenami mikrosfery leżą także w ich interesie. Dlatego warunki brzegowe inwestycji, zarówno dla firm suszących, jak i wydobywczych (które zamierzamy przejąć), to trwałe utrzymanie poziomu cen na dostawy mokrej i suchej mikrosfery z roku 2011 powiększanych jedynie corocznie o wskaźnik inflacji w danym kraju. Dla firm wydobywczych dodatkowym warunkiem naszego zaangażowania jest także posiadanie lagun z mikrosferą na własność bądź wieloletnich umów dzierżawy bez możliwości ich wypowiedzenia.

Stosujemy stale dobre amerykańskie powiedzenie: Think big - myśl na wielką skalę. Przepisy Unii Europejskiej regulują dopuszczalne wielkości importu mokrej mikrosfery spoza obszaru UE dla poszczególnych przedsiębiorstw. Są one uzależnione od posiadanych przez nie mocy produkcyjnych i magazynowych.

EKO EXPORT przy mocach produkcyjnych na poziomie ok. 30 000 ton mikrosfery rocznie, nowoczesnej bazie produkcyjnej i magazynowej, może uzyskać konieczną zgodę z Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska na import mokrej mikrosfery spoza Unii Europejskiej w wysokości ok. 40 000 ton.  

Żadna firma w Europie nie zbliża się nawet do tych ilości, a najwięksi znani nam producenci mikrosfery mogą importować maksymalnie ok. 5 000 ton. Z tego  powodu jesteśmy tak atrakcyjnym Partnerem dla firm wydobywczych z Europy Wschodniej i fakt ten będziemy starali się wykorzystać w celu szybkiej finalizacji naszych planów.

Odnosząc się do licznych pytań telefonicznych naszych akcjonariuszy - nie będziemy przeprowadzali nowych emisji akcji ani prowadzili ich sprzedaży po symbolicznych cenach. EKO EXPORT jest już obecnie na innym etapie rozwoju i tamte czasy już nie wrócą.
Posiadamy opracowaną prognozę wielkości produkcji i przychodów na lata 2012-2015. Przychody w roku 2015 (na poziomie 200 mln złotych) przytoczyłem w moim ostatnim wywiadzie dla TVN CNBC. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że sprawy przejęć spółek wydobywczych i suszących mogą potoczyć się z taką dynamiką, jaką obecnie obserwujemy. W związku z tym, jeśli nasze plany zostaną zrealizowane - prognozy zostaną podwyższone.   
Wypłata dywidendy  

W wyniku realizacji zwiększonych zamówień, wzrostu cen oraz długoterminowego zapewnienia dostępu do surowca, EKO EXPORT generuje coraz wyższe zyski i przepływy pieniężne. Potrzeby inwestycyjne Spółki są określone, a koszty operacyjne przewidywalne.  

Dokonując wstępnej analizy mijającego roku obrachunkowego, mając na uwadze realną perspektywę dalszego dynamicznego rozwoju Spółki Zarząd pragnie – wpisując się w okres świąteczny – złożyć akcjonariuszom następującą deklarację.

Podjęliśmy uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011 w planowanej wysokości 0,20 zł na jedną akcję (czyli około 31% osiągniętego zysku).

Pragnę jednocześnie podkreślić, że wypłata dywidendy w żadnym stopniu nie zmniejszy naszych inwestycji oraz nie wpłynie na plany akwizycyjne dotyczące podmiotów wydobywczych i suszących działających na rynkach wschodnich.   

Naprawdopdobniej będziemy rekomendować wypłatę dywidendy także w latach następnych.   

Podziękowanie  

Chciałbym podziękować wszystkim akcjonariuszom EKO EXPORT S.A. za zaufanie i wyrazy wsparcia a także komentarze i uwagi. Cieszymy się, że udało nam się, w ślad za skutecznym wprowadzeniem Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w pełni wykorzystać pojawiające się możliwości i nadać Spółce tak trudną do osiągnięcia jednak w ciężkich czasach dynamikę rozwoju.

Jestem przekonany, że intensyfikacja działań na rynkach wschodnich pozwoli na ugruntowanie pozycji EKO EXPORT, jako czołowego światowego producenta mikrosfery.

W imieniu Spółki składam wszystkim akcjonariuszom życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Z poważaniem
Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu.