EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Realizacja celów strategicznych i wyniki finansowe po 4Q 2011r.
Data 2012-03-02

Bielsko-Biała, dn. 29 lutego 2012 r.

Realizacja celów strategicznych i wyniki finansowe po 4Q 2011 r.  

Realizacja planu akwizycji

Strategicznym celem EKO EXPORT w 2012 r. jest doprowadzenie do przejęcia firm wydobywczych i suszących mikrosferę, które stanowią część naszego łańcucha dostaw w Europie Wschodniej i Azji Centralnej. Prowadzone w tym celu rozmowy znajdują się aktualnie na bardzo zaawansowanym etapie. Optymistycznie oceniamy ich dotychczasowy przebieg i rokowania. Niezmiernie ważne dla ich powodzenia jest zapewnienie obydwu stronom transakcji poczucia respektowania własnych interesów poprzez uzyskanie odpowiedniej satysfakcji finansowej. Stanowi to często poważny problem dla koncernów o kapitalizacji i skali biznesu znacznie większej niż nasza obecna.

Kluczowym aspektem determinującym naszą motywację do prowadzenia działań akwizycyjnych i wpływającym na poziom rentowności biznesu prowadzonego na światowym rynku mikrosfery jest stabilizacja cen. Jej uzyskanie spowoduje jego dalszy rozwój, który będzie widoczny w wielu branżach. Mikrosfera nie jest wykorzystywana bezpośrednio jako produkt końcowy, ale znajduje szerokie zastosowania przemysłowe m. in.  w branży motoryzacyjnej, branży materiałów ogniotrwałych, w sektorze wydobywczym ropy i gazu; mikrosfera funkcjonuje na rynku jako komponent do półproduktów / części składowych.

Objęcie 51% udziałów w Eko Microspheres KZ

29 lutego przejęliśmy 51% udziałów w spółce wydobywczej w Kazachstanie - Eko Microspheres KZ. Spółka ta ma podpisaną umowę na eksploatację lagun mikrosfery, które pozwoli na przystąpienie do jej połowów, kiedy tylko ustąpią mrozy. W najbliższym czasie przystąpimy do rozpoczęcia spraw formalnych (projektów, uzgodnień, otrzymania wymagalnych prawem pozwoleń, itp.) zmierzających do rozpoczęcia budowy pierwszego na świecie urządzenia stacjonarnego do połowu mikrosfery, które umożliwia nieprzerwane, całoroczne prowadzenie połowów przez 24h na dobę.

Rozpoczęcie dostaw mikrosfery z Kazachstanu (planowane na koniec II kwartału 2012 r.) o podwyższonej zawartości tlenku aluminium ma dla nas olbrzymie znaczenie i stanowi element strategii polegający na zwiększeniu dostaw przy jednoczesnej ich dywersyfikacji. Wpłynie także znacząco na wyniki EKO EXPORT w najbliższych latach.   

Nowa linia rozładunkowa

Bardzo ważnym zadaniem, do którego realizacji przystępujemy jest budowa w zakładach w Bielsku-Białej innowacyjnej, taniej w eksploatacji linii służącej do rozładunku tzw. big bagów z suchą mikrosferą (tj. mikrosferą o stopniu wilgotności do 2%) z układem przesiewania i pakowania. Wydajność zautomatyzowanej linii to około 6 ton/godz. Automatyzacja pozwoli na ograniczenie jej obsługi do jednej osoby. W przyjętym modelu pracy, druga osoba będzie się zajmowała dowozem przychodzącej w postaci big bagów mikrosfery i ładowała na tiry wyrób gotowy. Uruchomienie linii rozładunkowej pozwoli na osiągnięcie imponujących parametrów - produkcję ok. 126 ton, czyli 5 tirów na dobę.  
Przygotowaliśmy dokumentację, na podstawie której projektowana linia uzyskała ocenę innowacyjności na Politechnice Wrocławskiej, potencjalni wykonawcy złożyli oferty, a w maju złożymy wniosek na jej dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (pokrycie 60% kosztów linii). Całkowity koszt inwestycji to ok. 1,5 mln zł. Zgodnie z naszymi planami, urządzenie powinno od lipca 2012 r. wejść do produkcji, powodując nie tylko wzrost wydajności, ale także przyczynić się do znaczącej redukcji kosztów.

Nowe zamówienia i gaz łupkowy

W lutym odwiedzili nas przedstawiciele dużej firmy ze Szwecji zainteresowanej stałymi dostawami mikrosfery białej i szarej, począwszy od II półrocza 2012 r. Jako EKO EXPORT nie byliśmy obecni do tej pory obecni na rynku skandynawskim - nie dostarczaliśmy tam samodzielnie naszych produktów.

Rozmowy rozwijają się obiecująco, a opinia, którą od nich otrzymaliśmy podkreślała, że spełniamy wszystkie możliwe standardy i poziomy jakości.

Na przełomie marca i kwietnia spodziewamy się wizyty naszego dużego amerykańskiego Partnera. Rozmowy będą dotyczyły rozszerzenia współpracy, w tym poziomu zakupów mikrosfery od II półrocza 2012 r. Koncern jest bardzo zainteresowany inwestowaniem w wydobycie gazu łupkowego w Polsce. Będziemy także omawiać kwestię ewentualnej pomocy EKO EXPORT we wprowadzaniu produktów koncernu, w tym także przetworzonej mikrosfery do procesów wydobywczych gazu łupkowego w Polsce.

Omówienie wyników finansowych po 4 kwartałach 2011 roku

Jesteśmy zadowoleni z wypracowanego wyniku, który nieznacznie przekroczył prognozowany poziom. W całym roku 2011 wypracowaliśmy 27,75 mln zł przychodów (co stanowi wzrost o 116%) i 6,89 mln zł zysku netto, który w stosunku do roku ubiegłego wzrósł ponad 5-krotnie. W 2010 roku było to odpowiednio 12,85 mln zł przychodów i zysk netto w wysokości 1,33 mln zł. 
Również inne wskaźniki uważamy za dobre:

2010 2011
Aktywa 17,6 mln zł  31,9 mln zł
Kapitał własny  14,8 mln zł  28,5 mln zł
Zysk  na akcję  0,15 zł  0,66 zł
Wartość księgowa  14,8 mln zł  28,5 mln zł

Z uwagi na konsekwentną i pomyślną realizację naszych planów rozwojowych, perspektywy na I kwartał 2012 r. uważamy za dobre, a w porównaniu z I kwartałem 2011 spodziewamy się  bardzo dobrego rezultatu.


Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, że rok 2011 był dopiero pierwszym rokiem, w którym EKO EXPORT zaczynał robić duże zakupy surowcowe i nie wszystko się nam udało. W grudniu roku 2011 rozpoczęliśmy produkcję białej mikrosfery (na niewielką skalę) by ułatwić sobie start i być już obecnym z tym produktem na rynku w 2012 roku, gdy nadejdą pierwsze dostawy z Kazachstanu. Oznacza to, że zaczynamy dopiero wykorzystywać nasz potencjał.

ZBIGNIEW BOKUN - odpowiedzialny za Relacje Inwestorskie w Eko Export S.A.