EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Komentarz Zarządu do prognozy przychodów i zysku netto na rok 2013
Data 2013-02-05
Zapraszamy do zapoznania się z Komentarzem Zarządu do prognozy przychodów i zysku netto na rok 2013.

Szanowni Akcjonariusze!

Podjęte działania w 2012 roku mające na celu zapewnienie stałych dostaw mikrosfery z Europy Wschodniej spowodowały, iż podjąłem decyzję o opublikowaniu prognozy na 2013 rok w zakresie przychodów i zysków Spółki. Chciałbym w tym miejscu przybliżyć Akcjonariuszom założenia opublikowanej prognozy.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do działalności Eko Export S.A. w 2012 roku.

W związku z uruchomieniem nowej, bardzo wydajnej i nowoczesnej linii produkcyjnej zwiększającej moce produkcyjne Eko Exportu, z ok. 35 tys. ton/rocznie do 70 tys. ton/rocznie gotowego produktu zmuszeni byliśmy do zmiany strategii zakupu surowca.

W miejsce kupowania surowca o zawartości wody często powyżej 30%, wymagającego transportu z terenów odległych od Bielsku-Białej o około 8 tys. km Spółka skupuje surowiec suchy (do 0,5% wilgotności) lub prawie suchy (do 1,0% wilgotności). Dzięki zastosowaniu suchszego surowca oraz dzięki nowej linii produkcyjnej  Spółka wytwarza produkt finalny o wymaganej na światowym rynku mikrosfer wilgotności (poniżej 0,5% wilgotności tj. ca 0,3%) i świetnych pozostałych parametrach.

Jednocześnie ze względu na zmiany własnościowe wewnątrz koncernu z Europy Wschodniej nastąpiły duże opóźnienia w negocjacjach. W takich przypadkach negocjacje z koncernami, niezależnie od miejsca ich siedziby, są długotrwałe, zaś zmiany własnościowe wymagają czasu na urzędowe rejestracje tych zmian.

 Jednym z najważniejszych elementów prowadzonych rozmów i negocjacji była kwestia ceny suchego produktu i jej stabilność w długim okresie czasu. Naszym celem było utrzymanie ceny zakupu na możliwie najniższym poziomie. Prócz negocjacji, z koncernem z Europy Wschodniej, rozpoczęliśmy rozmowy z kilkoma, innymi bardzo dużymi Partnerami. Z uwagi na specyfikę branży produkcji mikrosfery istotni gracze na tym rynku są często w różny sposób ze sobą powiązani i nie ma praktycznych możliwości aby utrzymać cenę zakupu w tajemnicy przez dłuższy czas. Źródeł informacji na ten temat jest dużo i zainteresowane strony wiedzą jak te informacje uzyskać. Dlatego niezmiernie ważną sprawą było, aby baza cenowa w pierwszym kontrakcie była możliwie niska i na tej bazie rozpoczynać negocjacje z innymi Partnerami. O powyższej strategii negocjacyjnej byli poinformowani nasi najwięksi klienci (odbiorcy) i kosztem podpisania wieloletnich kontraktów w stałych stabilnych cenach godzili się na ewentualne zmniejszenie lub przesunięcie dostaw na pierwsze miesiące 2013 roku – co obecnie jest realizowane.

Alternatywnym sposobem pozyskiwania produktu, mógł być szybki zakup przez Spółkę produktu w wyższych cenach (dzięki wykorzystaniu znajomości rynku małych firm suszących w Europie Wschodniej) kilku czy kilkunastu tysięcy ton suchej mikrosfery co przełożyłoby się na dobry wynik w 2012 roku. Takie rozwiązanie nie byłoby korzystne w perspektywie długoterminowego rozwoju Spółki. Co prawda taka strategia przyniosłaby Spółce duży wzrost zysku w roku 2012 w stosunku do roku 2011 (np. o 50%), ale w dłuższej perspektywie czasu straty wynikające z podniesienia przez dostawców cen zakupu surowca. Spółka nie mogłaby także podpisywać 3-letnich kontraktów sprzedażowych, ponieważ mali dostawcy nie mają stabilnych cen. Z powodów wyżej przedstawionych Spółka nie zdecydowała się taki sposób pozyskiwania surowca.

Dzięki powyższej strategii przedstawiona prognoza przychodów i zysku netto na 2013 rok jest znacznie wyższa od wyniku finansowego z roku 2011.

Bardzo ważnym elementem pozostaje fakt, że „baza” (cena) zakupu suchej mikrosfery jest satysfakcjonująca i dobrze rokuje w następnych negocjacjach z kolejnymi koncernami z Europy Wschodniej.

Dodatkowym elementem wpływającym pozytywnie na prognozę  jest fakt uruchomienia naszej nowej linii produkcyjnej o doskonałych parametrach znacząco obniżających koszty produkcji.

Informujemy też naszych Akcjonariuszy, że obecna prognoza przychodów i zysku oparta jest na już podpisanych umowach zakupu surowca szarego i już podpisanych umowach sprzedażowych. W prognozie nie jest ujęta ewentualna możliwość pozyskiwania białej mikrosfery z urządzeń stacjonarnych, których uruchomienie planowane jest na koniec III kw. 2013r.

 

Prezes Zarządu – Jacek Dziedzic