EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Komentarz Zarządu w sprawie emisji akcji z kapitału docelowego zatwierdzonego przez WZA z dnia 19.04.2011r.
Data 2013-10-09
Zarząd  Spółki Eko Export S.A. podjął decyzję o nowej emisji akcji w ilości od 495.000 do  595 000 sztuk.

                                                                                              Bielsko-Biała, 09.10.2013r.

Komentarz Zarządu w sprawie emisji akcji z kapitału docelowego zatwierdzonego przez WZA z dnia 19.04.2011r.

Zarząd  Spółki Eko Export S.A. podjął decyzję o nowej emisji akcji w ilości od 495.000 do  595 000 sztuk. Akcje nowej emisji zostaną wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu podjętej w ramach upoważnienia udzielonego w dniu 19.04.2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eko Export SA. w uchwale w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000,00 zł , w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.
Nowa emisja akcji będzie mieć  charakter emisji prywatnej i zostanie skierowana do instytucjonalnych inwestorów finansowych.
Biorąc pod uwagę ostatnie notowania cen akcji spółki cena emisyjna akcji nowej emisji została ustalona na poziomie 40,40 PLN za jedną akcję.   

Zarząd Eko Export podjął tą decyzję na bazie prowadzonych obecnie negocjacji rozmów z koncernami z branży wydobywczej ropy i gazu oraz globalnym koncernem metalurgicznym, które wskazują na bardzo duże zainteresowanie produktami spółki. W obecnej sytuacji kluczowym dla dalszego, dynamicznego wzrostu skali działalności Eko Export staje się przyśpieszenie zakupu firm wydobywczych, posiadających własne laguny z mikrosferą oraz rozpoczęcie przygotowań i prac do budowy kolejnych stacjonarnych zakładów pozyskiwania mikrosfery. W opinii Zarządu zakupy lagun mikrosfery w IV kwartale 2013 roku, lub przy opóźnieniu procesu negocjacji maksymalnie w I kwartale 2014 roku, będą miały kluczowe znaczenie dla skali produkcji i zyskowności Spółki w 2014 roku i w latach następnych.

W ocenie Zarządu z uwagi na bardzo dynamiczny charakter prowadzonych rozmów i negocjacji powyższe działania muszą być rozpoczęte przez spółkę praktycznie natychmiast. To z kolei oznacza, że bardzo dużego znaczenia dla realizacji celów strategicznych nabiera pozyskanie przez spółkę w możliwie krótkim okresie czasu odpowiednich środków finansowych. Możliwość szybkiej reakcji Spółki na zgłaszane aktualnie zapotrzebowanie rynkowe i zakup lagun o najbardziej atrakcyjnych parametrach fizycznych i chemicznych w znaczący sposób wpłynie na zwiększenie wartości spółki. Po realizacji powyższych zakupów lagun, spółka będzie dysponowała odpowiednią rezerwę w ilości pozyskiwanego surowca, co ma bardzo duże znaczenie w prowadzonych negocjacjach z dużymi odbiorcami mikrosfery dla których oprócz jakości i terminowości dostaw kluczowa jest odpowiednia ilość i powtarzalność produktu. Te elementy zapewniać będą nasze nowe fabryki na zakupionych lagunach. Natomiast sam proces budowy nowych zakładów przetwórczych będzie w chwili obecnej maksymalnie przez spółkę skracany z uwagi na fakt, iż cała dokumentacja techniczna i budowlana jest praktycznie taka same jak w budowanym aktualnie zakładzie w Astanie.

Jako Zarząd spółki Eko Export jesteśmy przekonani, że pozyskane w chwili obecnej środki z emisji akcji, zamienione na dostęp do lagun z mikrosferą i budowę pierwszych na świecie stacjonarnych zakładów, spowodują skokowy wzrost przychodów i zysków już w 2014 roku. Jednocześnie skala pozyskanego finansowania pokrywa w całości planowane wydatki inwestycyjne, co oznacza, że spółka utrzyma planowaną politykę dywidendową oraz na najbliższym NWZA zarząd będzie  wnioskował o zamknięcie uchwalonego w dniu 19.04.2011 kapitału docelowego.

Prezes Zarządu,

Jacek Dziedzic

Załącznik do komentarza.