EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Stan zaawansowania prac na budowie stacjonarnego zakładu do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.
Data 2014-07-01

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 47/2014 pragniemy przekazać naszym Akcjonariuszom informacje o stanie zaawansowania prac na budowie  szalenie istotnej dla Spółki inwestycji w Kazachstanie.

A. Hala główna
Znajduje się w niej magazyn surowca wilgotnego, suszarnia wraz z modułami podającymi i pakującymi, urządzenie filtracyjne oraz magazyn suchej mikrosfery.

Wymiary hali: 96mx18m = 1728 m2, wysokość: 6,4 m (w szczycie 8,7m).

Wewnątrz hali na powierzchni 151 m2 znajduje się piętrowo usytuowane pomieszczenia: parter, pomieszczenia warsztatowe i pomieszczenia szaf sterowniczych suszarni oraz sterowanie całości urządzeń technologicznych. Piętro to pomieszczenia biurowe i pomieszczenia socjalne dla pracowników.

Planowany termin zakończenia prac – 30 czerwca 2014r.

Generalny wykonawca zgłasza około trzy tygodniowe opóźnienie (tj. do 23 lipca br.) robót budowlanych wynikające po pierwsze ze zmian projektowych związanych z elementami suszarni tj. głównie zbyt późne otrzymanie zatwierdzonej dokumentacji projektowej na jeden fragment fundamentu pod przesiewacz oraz na fragment konstrukcji dachu, która na jednym fragmencie została dość znacznie zmieniona. Dodatkowym argumentem wykonawcy jest fakt, że spiętrzenie prac związanych z utwardzeniem terenu wokół hali utrudniały i spowalniały trwające tam w tym czasie prace montażowe.

Przy tak dużej skali inwestycji jest to opóźnienie stosunkowo niewielkie.

B. Urządzenia suszarni wraz z urządzeniami towarzyszącymi
Wszystkie elementy suszarni są już na miejscu zaś pozostałe elementy, które wyjechały z Polski w dniu 23 czerwca br., będą w Astanie na początku lipca.

Rozpoczęcie montażu tych urządzeń planujemy na 21 lipca br. Firma niemiecka, która będzie montowała suszarnię, filtry i przesiewacz deklaruje wykonanie prac w ciągu ca 10 dni plus ca 4 dni na uruchomienie.

Firma polska, która będzie montowała pozostałe urządzenia tj. moduły podające i pakujące ocenia montaż na ok. 21-25 dni z uruchomieniem włącznie.

Suszarnia powinna być uruchomiona najpóźniej do połowy sierpnia 2014r.

C. Pozostałe prace na hali głównej
Pozostałe do wykonania prace takie jak instalacja elektryczna, oświetlenie, zawieszenie grzejników itp. będą wykonywane w miesiącu lipcu. Podobnie prace budowlane przy pomieszczeniach technicznych i biurowo-socjalnych będą trwały w lipcu i sierpniu.

D. Drogi wewnętrzne, place manewrowe i teren przylegający do zbiorników technologicznych.
Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej cały teren musiał zostać podsypany tłuczniem a następnie uwalcowany lub zawibrowany do wysokości 0,8-1,0 m. Były to prace drogie i czasochłonne.

Opóźnienia wyniknęły z tego powodu, że pracujący sprzęt przy montażu konstrukcji hali przeszkadzał w pracach utwardzania w pobliżu hali.

Prace powinny być zakończone do połowy lipca.

E. Elementy technologiczne- zbiorniki wielko i średnio gabarytowe.
Trzy zbiorniki wielkogabarytowe V=470 m3 i dwa średniogabarytowe V=200m3 są gotowe i osadzone na fundamentach. Już po uruchomieniu zakładu będą tylko dodatkowo ocieplone. Tak więc tu nie ma żadnych opóźnień.

Podłączenie rurami wszystkich tych zbiorników nastąpi po zakończeniu podsypywania terenu. Te prace zajmą 3-5 dni.

F. Obiekty małogabarytowe i znajdujące się w nich elementy technologiczne.
Obiekty te to:
1. Duża pompownia dla trzech pomp
2. Pomieszczenie dla 1 pompy
3. Pomieszczenia dla małych rezerwuarów V=27m3 do połowu mikrosfery
4. Pomieszczenie dla rezerwuaru V=27m3 suszenia wstępnego mikrosfery (ciepłym powietrzem)
5. Pomieszczenie węzła cieplnego
6. Pomieszczenia dla trzech mniejszych pomp
7. Pomieszczenie kompresorowni
8. Stacja transformatorowa
9. Most nad kanałem.

Wszystkie te obiekty mają w całości wykonane stopy fundamentowe. Gotowe są też wszystkie rezerwuary V=27m3 (w ilości 6 szt.), pompy, kompresory itd. Trwa wykonywanie posadzek i w lipcu rozpocznie się montaż urządzeń. Obudowa z płyt panelowych będzie wykonana już po uruchomieniu modułu technologicznego.

Wykonawcy w Kazachstanie bardzo rygorystyczne przestrzegają tego by roboty rozpoczynać po otrzymaniu projektu i jego zatwierdzeniu przez Urząd do tego upoważniony. Ponieważ w maju br. elektrownia zmieniła miejsce zrzutu mokrej mieszanki popiołowej z lokalizacji oddalonej o ca 500m na dalsza część laguny o odległość ca 6 km to zmiany te muszą znaleźć odniesienie w istniejących projektach. Poprzednio elektrownia deklarowała, że przez okres dwóch lat zmian żadnych nie będzie.

W terminie do połowy sierpnia uda się nam pozostałe prace doprowadzić do takiego etapu by rozpocząć próby szczelności rezerwuarów. Oczywiście po wyprodukowaniu rezerwuarów takie badania były przeprowadzone, ale przepisy w Kazachstanie przewidują ponowną kontrolę po zamontowaniu na budowie.

Jeśli próby szczelności wypadną pozytywnie to do końca sierpnia planowany jest montaż pomp i rurociągów.

G. Brakujące projekty niezbędne do oddania inwestycji do odbioru
1. Projekt podłączenia do instalacji zrzutu popiołu przy już istniejącej instalacji zrzutu popiołu. Ze względu na zmianę zrzutu popiołu dokonaną przez elektrownię (zmiana odległości z 0,5 km do 6 km) elektrownia przerabia projekt. Powinien być gotowy i zatwierdzony do dnia 20.07.2014r.
2. Projekt podłączenia do przyszłej instalacji zrzutu popiołu. Zostały wykonane zdjęcia topograficzne dla instalacji zrzutu popiołu i przekazane zarządowi remontowo-budowlanemu przy elektrowni. Powinien być gotowy i zatwierdzony do dnia 20.07.2014r.
3. Projekt przewodu parowego.
Powinien być gotowy i zatwierdzony do dnia 20.07.2014r.
4. Projekt zbiornika olejowego do ogrzewania suszarki.
Projekt dostarczy producent zbiornika.
5. Projekt odprowadzania spalin z paliwa suszarki.
Będzie to rura stalowa na zewnątrz hali, jest w trakcie realizacji.
6. Projekt drogi tymczasowej oraz mostu – od naszej posesji do drogi głównej.
Droga tymczasowa – tu projekt jest potrzebny tylko do użytku wewnętrznego, most nad kanałem (na posesji) – projekt jest gotowy. Projekt drogi powinien być gotowy i zatwierdzony do dnia 20.07.2014r.
7. Projekt systemu zarządzania.
Wszystkie te brakujące projekty wg zapewnień współpracującymi z nami inżynierów będą gotowe do 20.07.2014r.

H. Całkowity koszt inwestycji wraz z kosztami patentu i dokumentacji technicznej.
1. Koszty poniesione do 31.12.2013r.:
- koszt patentu i dokumentacji: ca 360 tys. EUR, tj. ca 1 498 tys. zł.
- koszt inwestycji: 2 220 tys. EUR, tj. ca 9 237 tys. zł
RAZEM: 2 580 tys. EUR, tj. ca 10 735 tys. zł
2. Koszty poniesione w pierwszym półroczu 2014:
- koszt patentu i dokumentacji: ca 60 tys. EUR, tj. ca 250 tys. zł
- koszt inwestycji: 2 600 tys. EUR, tj. ca 10 818 tys. zł
RAZEM: 2 660 tys. EUR, tj. ca 11 068 tys. zł
Łączne koszty na dzień 30.06.2014r. 5 240 tys. EUR, tj. ca 21 803 tys. zł.

I. Komentarz Zarządu.
Zdaniem Zarządu opóźnienie inwestycji wyniknęło w części ze zmian projektowych, głównie przy suszarni i modułach towarzyszących, gdzie prace projektowe z tym związane a następnie zatwierdzenie projektu trwały stosunkowo długo. Drugim istotnym elementem, który tez wiąże się ze zmianami projektowymi była zmiana lokalizacji zrzutu mieszanki popiołowej dokonanej przez elektrownie.

Znaczne zwiększenie odległości zrzutu popiołu z 0,5 km do prawie 6 km spowodowały duże zmiany projektowe między innymi zmianę zastosowanych pomp.

Prócz prac projektowych i zatwierdzeniowych doszedł jeszcze jeden problem.

Elementy do „starych” pomp były zakupione w Ługańsku na Ukrainie, gdzie obecnie toczą się walki z separatystami i jest utrudniony kontakt z producentem tych elementów.

Ustalono wspólnie z Elektrownią, że do czasu zakupu nowych pomp elektrownia pomoże naszemu zakładowi udostępniając nam możliwość zastosowania pomp używanych w elektrowni. W międzyczasie zastaną zakupione inne pompy.

Wydaje nam się, że nawet jak na standardy europejskie opóźnienie inwestycji jest niewielkie i będziemy się starali by prace były prowadzone w ten sposób by jeszcze je możliwie zmniejszyć.

Proszę wziąć pod uwagę też, że jest to budowa prototypowa, na bardzo trudnym podmokłym terenie i oddalona od Polski o ponad 7 tys. km.

J. Uwagi końcowe
Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie naszych klientów obecnych jak i nowych, którzy nieustannie dopytują się kiedy mogą otrzymać nowy produkt z naszego zakładu do badań.
Chodzi im głównie o sprawdzenie jego czystości i jakości głównie gęstości właściwej.
Ponieważ mikrosfera będzie pozyskiwana przed kontaktem z istniejącą laguną będzie na pewno pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. To jest szalenie ważne przy zastosowaniu mikrosfery w bardzo wymagających technologiach np. przemyśle ropy i gazu czy też przemyśle materiałów ognioodpornych.

Drugim ważnym elementem jest fakt, że nasz zakład jest oddalony od Elektrowni o około 300m. Tak więc długość rur tj. 300m jest mała w porównaniu do całego rurociągu, który ma długość nawet do 20 km. Tarcie, które występuje w czasie, gdy mieszanka popiołowa z zawartą w niej mikrosfery przepływa rurami przy takiej długości rurociągu niszczy część mikrosfer pogarszając gęstość właściwą, która w branży ropy i gazu jest jednym z najważniejszych parametrów. Dlatego potencjalnych nowych klientów głównie z USA, ale i z Europy, którzy już deklarują chęć przyjazdu do Bielska przesuwamy na wrzesień, kiedy będziemy już mogli zaprezentować próbki materiału pozyskiwanego w Astanie.

Do czasu uruchomienia produkcji z naszego zakładu zakupujemy surowiec biały na znacznie zwiększone zamówienia na białą mikrosferę w drugim półroczu, jak też mamy już duże zapasy gotowego białego produktu, gdzie wszystkie koszty produkcji zostały już poniesione a zysk netto jest zawieszony do czasu sprzedaży. Będąc przygotowanymi na zawsze możliwe opóźnienia w realizacji inwestycji tak musieliśmy postępować.

Dokończenie budowy zakładu w Astanie jest nam też niezbędne do rozpoczęcia rozmów dotyczących znalezienia Partnera strategicznego, branżowego z USA.

To jest nasz kolejny cel i widzimy, że jest on coraz bliżej.

Jacek Dziedzic- Prezes Zarządu, dn. 01.07.2014r.