EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Informacja dla Akcjonariuszy
Data 2015-03-25
W związku z licznymi pytaniami naszych akcjonariuszy dotyczącymi zamówień, bieżącej sprzedaży, naszego zakłady w Astanie, jak też procesu pozyskiwania Inwestora strategicznego publikujemy wyjaśnienia tych zagadnień.

1. Sprzedaż wyrobów
Na stronie internetowej w rubryce „Spółka” jest zainstalowana zakładka „Zamówienia na 2015 rok” i tam znajdują się informacje o aktualnie realizowanych zamówieniach. Nie uwzględnia ona jedynie drobnych sprzedaży próbnych czy jednorazowych, małych ilości sprzedaży (np. do 50 ton).
Ponieważ akcjonariusze często pytają o sprzedaż mikrosfery szarej, dostaw do Partnera z Holandii czy do Koncernu Halliburton to kolejny raz udzielimy odpowiedzi na te pytania.
Sprzedaż mikrosfery szarej przebiega zgodnie z harmonogramem a mówią o tym informacje nr 1,4,5,6, w tym dwa zamówienia (informacja nr 1,5), które dotyczą mikrosfery szarej frakcji 150 mikronów, a więc najdroższej.
Ilości szarej mikrosfery frakcji 150 są tak duże, że żadna znana nam firma w Europie takich ilości nie jest w stanie wyprodukować. Jest to możliwe tylko na naszej innowacyjnej linii produkcyjnej. Ilości sprzedanej frakcji 150 mikronów będą się stale zwiększały a zapotrzebowanie na ten produkt jest bardzo duże. W zakładce tej jest też informacja (nr 6) o odbiorach mikrosfery przez Partnera z Holandii. Odbiory te są realizowane od stycznia zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeśli chodzi o Koncern Halliburton to jak informowaliśmy naszych Akcjonariuszy (raport nr 70/2014) podpisaliśmy aneks na przesunięcie dostaw na rok 2015. Jesteśmy w stałym kontakcie z tym Klientem i jak tylko otrzymamy informacje z terminami dostaw zaraz przekażemy ja naszym akcjonariuszom.
Przychody za miesiąc styczeń i luty br. nie są mniejsze od przychodów w analogicznym okresie w latach 2013-2014. Udział białej mikrosfery w sprzedaży za dwa pierwsze miesiące 2015 roku wynosi prawie 50%, gdzie w 2014 roku wynosił ca 20%.
Reasumując wydaje się nam, że tu nie ma powodów do obaw.

2. Zakład w Astanie
Prace w Astanie, w najtrudniejszym okresie zimowym, przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wystąpiło kilka drobnych problemów, które Główny Projektant na bieżąco korygował i rozwiązywał. Mieliśmy też jeden problem logistyczny polegający na tym, że nasze wskazane przez elektrownie miejsce zrzutu pulpy wodno popiołowej na lagunie utrudniało prace państwowemu zakładowi produkującemu z żużla popiołowego materiały budowlane zalewając im miejsce wydobywania żużla. Efektem tego była skarga do elektrowni a następnie decyzja elektrowni dla naszej spółki córki o zmianie miejsca zrzutu pulpy na inne, bardziej oddalone od zakładu budowlanego.
Aktualnie dokonujemy tą zmianę, przedłużając rurociąg na nowe, wskazane przez elektrownie miejsce. Oczywiście łączy się to z czasem i dodatkowymi, nieplanowanymi kosztami.
Mamy nadzieję, że ta kolejna zmiana miejsca zrzutu pulpy na lagunę jest ostatnią, i ta sprawa zostanie już uregulowana. Tak się jednak dzieje, gdyż elektrownia też z tym problemem spotkała się po raz pierwszy.
Liczne pytania akcjonariuszy dotyczą też procesu automatyzacji naszej linii do pozyskiwania mikrosfery. Jest to oczywiście ważna sprawa, ale proszę wziąć pod uwagę fakt, że pracujemy w stale zmieniających się warunkach technicznych i Główny Projektant na bieżąco musi korygować plan włączania automatyki. Dokonał On też sam kilku drobnych zmian i poprawek.
Główną rolę odgrywają tutaj zmiany dokonane przez projektantów elektrowni zmieniające w sposób znaczący parametry techniczne zasilania naszego rurociągu pulpą wodno-popiołową. Ponieważ te podłączenia są czasowe do momentu sprawdzenia czy nasza instalacja nie zakłóca pracy elektrowni nie ma sensu instalowanie automatyki na ten krótki, przejściowy okres.
Ponieważ długoterminowe prognozy pogody dla Astany wskazują, że od 4 kwietnia temperatura w dzień będzie dodatnia, a w nocy w okolicach 0 st. C zagrożenie zamarznięcia mieszanki wodno-popiołowej będzie wyeliminowane.
Rozpoczęliśmy już rozmowy z Instytutem w Ałmaty, który jest projektantem elektrowni w Astanie, prowadzące do wpięcia się do rurociągu elektrowni na pierwotnych warunkach technicznych wynikających z zatwierdzonego projektu naszej instalacji.
Wtedy, gdy to nastąpi pozostałe elementy automatyki będą stopniowo włączane.
Ale automatyka i jej całkowite włączenie nie ma tu jakiegoś decydującego znaczenia.
Informujemy równocześnie naszych akcjonariuszy, że wszyscy oczekujący na próbki nasi Klienci jak też potencjalni Inwestorzy strategiczni je otrzymali.
Od połowy marca docierają już do nas pierwsze partie suchej białej mikrosfery z naszego zakładu w Astanie. Ilości te będą się zwiększały od kwietnia.
Oczywiście ilości planowane jako docelowe będą możliwe do pozyskania po podłączeniu do rurociągu na parametrach zgodnych z projektem. Planujemy oczywiście, począwszy od nastania dodatnich temperatur, podobnie jak w latach poprzednich połowy metodami tradycyjnymi (tj. pompami) i dostawy wysuszonej mikrosfery już w Astanie do Polski.
Koszt naszej inwestycji w Astanie na dzień dzisiejszy to ca 8,5 mln EUR, tj. ca 34,8 mln zł. Całość inwestycji finansowana była ze środków własnych Spółki w formie oprocentowanej pożyczki dla naszej spółki – córki w Kazachstanie, gdzie Eko posiada 51% udziałów.
Spłata pożyczki nastąpi w okresie 3-5 lat poprzez dostawy suchej białej mikrosfery do Polski.

3. Inwestor strategiczny
Prace związane z pozyskiwaniem Inwestora strategicznego dla Spółki trwają intensywnie od IV kwartału 2014r. za pośrednictwem PwC podpisywaliśmy dokumenty o zachowaniu poufności z sześcioma dużymi firmami, głównie z USA i branży ropy naftowej i gazu lub ściśle z tą branżą związanych.
Wszystkie te podmioty otrzymały też rozszerzone memorandum inwestycyjne na temat Eko Export, jak też próbki mikrosfery pozyskanej w Astanie.
Obecnie negocjacje wchodzą w decydującą fazę ale z oczywistych powodów o szczegółach nie możemy na tym etapie nic mówić.
Mamy nadzieję, że te nasze informacje usatysfakcjonują naszych Akcjonariuszy.


Prezes Zarządu – Jacek Dziedzic

Bielsko-Biała, dn. 25.03.2015r.